Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

  • Posted on: 9 March 2018
  • By: admijn

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
Bankowy Fundusz Gwarancyjny- BFG- jest instytucją jaka ma za zadanie gwarantować depozyty banków w Polsce. Instytucja ta zajmuje się również prowadzeniem działalności pomocowej dla instytucji bankowych jakim grozi upadłość. BFG powstał w 1994 roku na mocy ustawy. Obecnie funkcjonowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego reguluje ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. Z 2017 roku. Poz. 1937). Do zadań BFG zalicza się przede wszystkim dawanie gwarancji środkom pieniężnym jakie zostały zgromadzone w bankach, które objęte są obowiązkowych systemem gwarancyjnym do kwoty jaka została ściśle określona w ustawie. Fundusz ma również za zadanie pomagać finansowo bankom jakie są w trudnej sytuacji i mogą stracić wypłacalność. Ponadto BFG pomaga w procesie łączenia się banków jakie mogą ogłosić upadłość z innymi jednostkami jakie są silniejsze. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się również gromadzenie informacji o bankach jakie są objęte jego gwarancją i analizowanie tych informacji w celu podjęcia określonych środków jeżeli sytuacja będzie tego wymagała.

Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny finansowany jest z kilku źródeł. Po pierwsze pieniądze wpłacane są przez banki objęte systemem gwarantowania, w postaci rocznych składek obowiązkowych. Źródłem finansowania BFG jest również przekazanie kwot z Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych jakie pochodzą od podmiotów, które należą do systemy gwarantowania. BFG finansują również dochody z pożyczek jakie ten fundusz udziela jak również pieniądze jakie pochodzą z pomocy z zagranicy. Źródłami finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są również środki jakie pochodzą z dotacji udzielanych z budżetu państwa oraz środki z kredytów jakich udziela Narodowy Bank Polski. Działalność gwarancyjna ma na celu zapewnienie deponentów, którzy wpłacą pieniądze na lokacie, że ich środki nie przepadną w trudnych sytuacjach w jakich znajdą się banki. Taka gwarancja od 30 grudnia 2010 roku obejmuje kwoty do 100 tysięcy euro. Wcześniej gwarancja działała nieco inaczej. Do 27 listopada 2008 roku gwarancja zwrotu całości środków dotyczyła kwoty 1000 euro. Dla kwot od 1000 euro do 22 500 euro gwarancja obejmowała 90% tych środków. Dla kwoty powyżej 22 500 euro gwarancji nie było. Od 28 listopada 2008 roku gwarancja zwrotu całości wkładu na lokacie dotyczyła kwot do 50 tysięcy euro. Jak widać obecnie jest to kwota dwa razy większa co z pewnością jest na plus dla klientów zakładających lokaty bankowe. BFG pełni również funkcję pomocą, co oznacza że pomaga aby banki mogły działać bezpiecznie i stabilnie. Taka działalność pomocowa pozwala zwiększyć zaufanie do całego systemu bankowego. W ramach działalności pomocowej BFG udziela zwrotnej pomocy pożyczkowej, gwarancji poręczeń oraz nabywa wierzytelności od tych banków, które są zagrożone niewypłacalnością. Fundusz stara się kontrolować program naprawczy dla banku jakiemu grozi upadłość, a także pomaga go zrealizować. To BFG określa jakie roczne opłaty trzeba wnieść, aby mógł prawidłowo działać. Środki z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wypłacane są w złotówkach w przeciągu siedmiu dni od dnia, kiedy dana instytucja złożyła wniosek o upadłości. Pierwszym prezesem BFG była Ewa Kawecka- Włodarczak. Od 2016 roku jest nim Zdzisław Sokal. Gwarancjami BFG objęte są takie podmioty jak banki komercyjne, banki spółdzielcze i kasy.